Kara umowna za neutralizację dokumentów. Czy to zgodne z prawem?

11.06.2021

Przewoźnicy w swojej codziennej pracy, spotykają się z karami umownymi, a przynajmniej z zapisami o karach umownych w zleceniach transportowych. W naszym cyklu opisaliśmy już kilka najczęściej spotykanych kar umownych, które mogą zaszkodzić przewoźnikom. Dziś skupimy się na karze za brak neutralizacji dokumentów.

Czym jest neutralizacja dokumentów?

Mówiąc wprost to wpisanie danych zleceniodawcy danej usługi przewozu w miejscu, w którym miały być wpisane faktyczne dane przewoźnika.

Czy kara umowna za brak neutralizacji dokumentów jest skuteczna?

Nie. Takie postanowienie należy uznać za nieważne. Art. 55a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1984 r. Prawo przewozowe mówi:

„zabrania się nadawcy: 4) umieszczania w liście przewozowym i innych dokumentach danych i informacji niezgodnych ze stanem faktycznym”.

Zgodnie z tym przewoźnik, który naruszy przepis, musi liczyć się z możliwością otrzymania kary administracyjnej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (u. t.d).

„Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 12 000 złotych za każde naruszenie”.

Także Konwencja CMR zawiera przepisy (ar.6 i 7) regulujące jakie elementy musi zawierać Międzynarodowy List Przewozowy CMR oraz konsekwencje prawne ich braku. W związku z tym, jeżeli w zleceniu znajdzie się zapis mówiący o wymogu neutralizacji dokumentów transportowych, można go uznać za niezgodny z prawem. Dla pewności warto znać przepis z art. 353 Kodeksu cywilnego.

„strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Jakie są negatywne skutki neutralizacji dokumentów transportowych?

To przewoźnik jest odpowiedzialny za wypełnienie dokumentów. Jeżeli poda w nich dane niezgodne z rzeczywistości, może otrzymać mandat za naruszenie art.55a ust. 4 Prawa przewozowego.

-->>  Pakiet Mobilności a branża kurierska

Zleceniodawcy bardzo często wymagają neutralizacji dokumentów od swoich przewoźników. Warto jednak pamiętać, że to działanie niezgodne z prawem. Niestety podjęcie zlecenia często jest na tyle priorytetowe, że przewoźnicy decydują się ponosić ryzyko. Może się wtedy okazać, że nie każde zlecenie będzie opłacalne.