Kary umowne w zleceniach transportowych. Realizacja świadczeń ubocznych.

13.05.2021

Analizując zlecenia transportowe, można dojść do wniosków, że niektóre zapisy są skonstruowane tak, by zaszkodzić przewoźnikowi. Można to zamknąć w krótkim sformułowaniu: „napiszmy cokolwiek, byle nie zapłacić przewoźnikowi”. Oczywiście z przymrużeniem oka. Trzeba jednak zauważyć, że wiele zapisów w zleceniu nie ma żadnego prawnego uzasadnienia. Jaki zatem jest ich cel i co powinien zrobić przewoźnik widzący wątpliwą klauzulę? O tym opowiemy w najbliższym cyklu zatytułowanym KARY UMOWNE W ZLECENIACH PRZEWOZU. Rozpoczynamy go tym właśnie tekstem.

Kara za niedostarczenie dokumentów? Czy zleceniodawca faktycznie musi zapłacić?

Zapisami, które bardzo często pojawiają się w zleceniach, są te zacytowanie poniżej:

„Zleceniobiorca zobowiązuje się dołączyć do faktury oryginał prawidłowo i kompletnie wypełnionych dokumentów związanych z przewozem oraz dostarczyć je w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty rozładunku towaru. Nieprzesłanie dokumentów w terminie spowoduje obciążenie zleceniobiorcy karą umowną w wysokości połowy frachtu”.

„Faktura z tytułu przewozu powinna zawierać nr rejestracyjny pojazdu, którym wykonywany był przewóz”

„Zleceniodawca akceptuje tylko faktury VAT rozliczane metodą kasową. W przypadku przesłania faktury niezgodnej w powyższymi wytycznymi Zleceniodawca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100 Euro z tytułu kosztów administracyjnych”

Czy te zapisy są skuteczne i kontrahent ma prawo uniknąć płatności, jeżeli wymienione zasady nie zostaną spełnione? Nie. Istotą umowy jest dowiezienie towaru lub osób do miejsca przeznaczenia w określonym w umowie czasie. Nie jest to zatem dostarczenie dokumentów czy też faktury na określonych zasadach. Jeżeli więc przewoźnik dostarczył towar, to zleceniodawca ma obowiązek rozliczyć się za wykonany przewóz. Uzależnianie zapłaty frachtu od dostarczenia listów przewozowych jest więc niedopuszczalne.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wystawienia faktury w sposób jaki narzuca zleceniodawca. Zasady wystawienia faktury są regulowane przez prawo podatkowe. Nie może ich ustalić indywidualna osoba lub przedsiębiorstwo. Podobnie jest w przypadku wystawiania faktur w sposób określony przez zleceniodawcę. Do wymagań stawianych przez prawo podatkowe nie należy z całą pewności zawarcie nr rejestracyjnego pojazdu. Do wymogów stawianych takim dokumentom z całą pewnością nie należy np. nr rejestracyjny pojazdu. Jeżeli faktura jest wystawiona zgodnie z wymaganiami prawa, zleceniodawca nie może bezkarnie uniknąć płatności.

-->>  Jakie są koszty zastępstwa procesowego w 2021 roku?

Co zrobić, gdy widzisz taki zapis?

Może się wydawać, że skoro zapis jest nieważny, nie może nam zaszkodzić, a co za tym idzie, można go ze spokojem podpisać takie zlecenie. Co prawda przewoźnik dochodzący płatności w sądzie otrzymałby zapłatę. Warto jednak zapewnić sobie poczucie spokoju i załatwić sprawę przed podpisaniem umowy / zlecenia transportowego. Załadowca może świadomie wykorzystać sytuację i opóźniać płatność pod pretekstem niedostarczenia kompletu dokumentów. Jeżeli zatem widzisz taki zapis w zleceniu, poproś o zmianę warunków i usunięcie wskazanej kary umownej.