Błąd w wyroku lub nakazie zapłaty. Co zrobić?

18.09.2020

Często w praktyce jest tak, że mając w ręce wyrok sądowy, nakaz zapłaty lub postanowienie sądu, możemy zauważyć w nich błędy pisarskie, niedokładności lub błędy rachunkowe albo brak rozstrzygnięcia o kosztach procesu. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Jedynym rozwiązaniem  jest skierowanie do sądu wniosku o sprostowanie albo uzupełnienia orzeczenia.

 

Dlaczego musimy wnieść taki wniosek ?

Uzasadnione to jest faktem, że nasze orzeczenie zawierające omyłki pisarskie lub błędy rachunkowe może utrudnić nam dochodzenie zasądzonych na nasza rzecz należności w drodze egzekucji. 

 

Najczęściej spotykane błędy w orzeczeniach

Do najczęstszych spotykanych omyłek pisarskich możemy zaliczyć błędy w imieniu i nazwisku pozwanego, błędy rachunkowe dochodzonych kwot, omyłki pisarskie w treści klauzul wykonalności itp.

Przykład nr 1

Skierowaliśmy do sądu pozew o zapłatę kwoty 1600 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty wobec Jana Kowalskiego. Sąd wydał nakaz zapłaty, gdzie zasądził od Dariusza Kowalskiego kwotę 1600 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Przykład nr 2

Skierowaliśmy do sądu pozew o zapłatę kwoty 1600 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Sąd wydał wyrok, gdzie zasądził od pozwanego kwotę 600 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Przykład nr 3

Skierowaliśmy do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wydanem w sprawie wyrokowi z dnia 05.06.2019 r. Sąd wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wyrokowi z dnia 05.06.2019 r., jednakże w treści klauzuli błędnie wpisując KRS pozwanego. 

Przykład nr 4

Skierowaliśmy do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi z dnia 12.12.2018 r. zasądzającemu na naszą rzecz kwotę 500 EUR. Sąd wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wyrokowi z dnia 12.12.2018 r., jednakże w treści klauzuli pominął zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu podziału nie sporządza się – na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi.

 

-->>  Jak odwołać się od mandatu za strefę LEZ w Londynie? część II

Jakie kroki prawne możesz podjąć w celu usunięcia tych niedokładności orzeczenia?

Możliwe jest skierowanie do sądu, który wydał orzeczenie lub postanowienie w naszej sprawie – wniosku o sprostowanie orzeczenia lub postanowienia. We wniosku musimy szczegółowo wskazać, na czym polega omyłka i jakie powinno być prawidłowe jej brzmienie oraz wnieść o doręczenie odpisu już poprawionego orzeczenia lub postanowienia . Przedmiotowy wniosek składa się w sądzie, który wydał określone orzeczenie lub postanowienie zawierające określone nieścisłości. 

Co istotne: nie jesteśmy ograniczeni jakimikolwiek terminami ustawowymi na złożenie takiego wniosku oraz złożenie takiego wniosku jest wolne od opłat. 

 

Co w sytuacji jeśli nasze orzeczenie lub postanowienie nie zawiera rozstrzygnięcia zgodnego z naszym żądaniem lub wnioskiem?

Przykład nr 1 

Skierowaliśmy do sądu pozew o zapłatę kwoty 1600 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Sąd wydał nakaz zapłaty, gdzie zasądził od pozwanego kwotę 1600 zł. Pominął on jednak w całości rozstrzygnięcie o odsetkach, nie umieszczając go w wyroku.

Przykład nr 2 

Skierowaliśmy do sądu pozew o zapłatę kwoty 1600 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz wnosiliśmy o zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Sąd wydał nakaz zapłaty, gdzie zasądził od pozwanego kwotę 1600 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty . Pominął on jednak w całości rozstrzygnięcie o kosztach, nie umieszczając go w wyroku.

Przykład nr 3

Skierowaliśmy do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi z dnia 12.12.2018 r. zasądzającemu na naszą rzecz kwotę 500 EUR i wnosiliśmy o zasądzenie kosztów postępowania klauzulowego. Sąd wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wyrokowi z dnia 12.12.2018 r. Jednakże pominął rozstrzygnięcie o kosztach postępowania klauzulowego, nie umieszczając go w wyroku.

 

-->>  Likwidacja spółki z o.o. - co z pozwem o zapłatę?

Co w takiej sytuacji możemy zrobić?

Jedyną możliwością w takiej sytuacji jest złożenie do sądu, który wydał orzeczenie lub postanowienie, wniosku o uzupełnienie treści orzeczenia lub postanowienia. 

Co ważne: Na złożenie wniosku o uzupełnienie orzeczenia lub postanowienia mamy tylko dwa tygodnie od dnia jego ogłoszenia lub doręczenia.

Co ważne: Od powyższych przypadków musimy odróżnić sytuację, gdy sąd zasądzi na Twoją rzecz w orzeczeniu koszty postępowania sądowego w kwocie niższej, niż przewidują przepisy prawa lub kwotę roszczenia niższą niż wskazaną w pozwie (ze względu na oddalenie powództwa w takim zakresie). W takiej sytuacji nie będziesz wówczas składał wniosku o uzupełnienie wyroku, a przysługiwać będą Ci inne środki zaskarżenia np. zażalenie, apelacja. 

 

Autorem artykułu jest Radca Prawny, Paweł Łazarewicz z Kancelarii Transcash.