Elektronicznie postępowanie upominawcze po nowelizacji

09.01.2020

7 lutego 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące elektroniczne postępowanie upominawcze. Nowelizacja tych przepisów ma na celu zmniejszenie ilości przekazywanych spraw sądom powszechnym, ze względu na brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU.

 

Co się zmieni w tej kwestii? 

Po pierwsze – ograniczono zakres spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nakaz zapłaty nie może być wydany w sytuacji:

– gdzie powód dochodzi roszczenia innego niż pieniężne,
– gdy doręczenie pozwanemu nakazu zapłaty miałoby nastąpić za granicą.

 

Po drugie – zmiany dotyczą kwestii umorzenia postępowania. W dotychczasowym brzmieniu przepisów w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, sąd zobligowany był do przekazania sprawy według właściwości ogólnej. Po nowelizacji przepisów, w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, sąd umorzy postępowanie sądowe (postanowienia o umorzeniu przesyłane będą wyłącznie powodowi).

Sąd będzie umarzał postępowanie w przypadku gdy:

– stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu zapłaty,
– stwierdzi brak możliwości doręczenia nakazu zapłaty na terenie kraju (brak ten powstanie po wydaniu nakazu zapłaty),
– pozwany wniesie sprzeciw (umorzenie w takim zakresie w jakim pozwany wniósł sprzeciw).

 

Co ważne :

Po umorzeniu postępowania w EPU powód ma możliwość, w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia, wnieść pozew o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze. Z tym, że skutki prawne takiego pozwu będą wywoływane od dnia wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (na wniosek strony sąd rozpatrujący sprawę może uwzględnić wcześniej poniesione koszty) w sytuacji umorzenia postępowania każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swoim udziałem w sprawie.

 

Po trzecie – zmieni się sposób doręczeń w przedmiotowym postępowaniu. Fikcja doręczeń będzie miała miejsce w elektronicznym postępowaniu upominawczym w sytuacji gdy:

– nastąpi podwójna bezskuteczna próba doręczenia,
– w sprawie nie doręczono pozwanemu jakiegokolwiek pisma,
– pozwany podlega wpisowi w krajowym rejestrze sądowym,
– pozwany odmówił przyjęcia pisma z sądu,
– adres wskazany przez powoda jest zgodny z adresem ujawnionym w rejestrze PESEL.

 

Co ważne :

W przypadku braku możliwości doręczenia nakazu zapłaty w kraju, powód będzie miał możliwość w ciągu miesiąca usunąć przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Należy przez to rozumieć, że powód wskaże sądowi aktualny adres zamieszkania pozwanego. Co w praktyce może się okazać bardzo trudne do wykonania. W przypadku nie usunięcia powyższego braku sąd uchyli przedmiotowy nakaz zapłaty i umorzy postępowanie.

 

Autorem artykułu jest Paweł Łazarewicz, radca prawny w Transcash
Kancelarii prawnej Niedźwiecki i Łazarewicz sp.k.

Udostępnij na:

fb