Jakie zmiany w prawie mogą czekać branżę transportową?

29.04.2020

Rada Europejska przyjęła Pakiet Mobilności w pierwszym czytaniu. Choć istnieje duże prawdopodobieństwo, że przepisy wejdą w życie w takiej formie jaką znamy dziś, to jednak klamka jeszcze nie zapadła. Teraz pozostaje przyjęcie aktów prawnych przez Parlament Europejski w drugim czytaniu, które następnie zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Jak miałaby wyglądać reforma przepisów dotyczących unijnego sektora transportu drogowego, znana jako pakiet mobilności? Część planowanych zmian opisaliśmy poniżej..

Ograniczenia dostępu do rynku w zakresie kabotażu w tym samym państwie członkowskim oraz wprowadzenie ratingu przedsiębiorstwa.

Pakiet Mobilności, wprowadza zmiany w dotychczasowych regulacjach zapisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady. Zmianie ulega rozporządzenie  (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012. Zmiany dotyczą ograniczenia kabotażu (usługi transportowe świadczone w danym kraju przez pojazdy z firm mających siedzibę w innym państwie   UE) w tym samym kraju, wykonywanego tym samym pojazdem. 

Art. 8 Rozporządzenia WE 1072/2009 pierwotnie dopuszczał trzy operacje kabotażowe w obcym kraju w ciągu siedmiu dni. Po wejściu w życie Pakietu Mobilności przewoźnik będzie mógł wykonywać maksymalnie 3 kabotaże w kolejne siedem dni kalendarzowych, jednak kierowca nie będzie mógł wykonać kolejnego kabotażu na terytorium tego samego kraju, jeżeli nie miną przynajmniej cztery dni od ostatniego (czterodniowa przetrwa to cooling off). 

Oznacza to, że pojazd będzie zamrożony na okres co najmniej 4 dni po odbyciu kabotażu np. na terenie Niemiec. 

 

Wprowadzenie ratingu przedsiębiorstwa 

Pakiet Mobilności wprowadza tzw. rating przedsiębiorstw (narzędzie do oceny wykroczeń przewoźnika). Będzie on określał współczynnik popełnionych przez przedsiębiorcę transportowego naruszeń w rejestrach ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) i KREPTD (Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego)

Zmiana dotyczy Rozporządzenia (WE) nr 1072/2009. Wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, natomiast stosuje się je 18 miesięcy po wejściu w życie.

 

-->>  Umowa prorogacyjna – umowa o właściwość sądu

Licencja przewoźnika i zabezpieczenie finansowe dla przedsiębiorstw transportowych z flotą do 3,5 ton.

Najważniejszą zmianą dla przewoźników zarządzających flotą poniżej 3,5 tony jest wprowadzenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Obecnie wykonywanie działalności transportowej busami do 3,5 tony nie wymaga od przewoźników posiadania zezwoleń i licencji.

Po wejściu w życie zmiany w Rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012, na przedsiębiorców wykonujących przewozy samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 – 3,5 tony zostaną nałożone nowe obowiązki:

– uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

– uzyskanie licencji wspólnotowej

– wykazanie zdolności finansowej na wymaganym poziomie

 

Ważne! Komisja Europejska ustaliła poziom wymaganego zabezpieczenia finansowego na 1.800 euro na pierwszy pojazd we flocie oraz po 900 euro na każdy kolejny.

 

Wpis kraju po przekroczeniu granicy przez kierowcę.

Pakiet mobilności nakłada nowy obowiązek, jakim jest wprowadzenie przez kierowcę na tachografie symbolu kraju, którego granicę przekroczył. Obecnie kierowcy mają obowiązek wpisania państwa, w którym rozpoczynają i kończą dzienny okres pracy. Po wejściu w życie Pakietu Mobilności, kierowca będzie wpisywał symbol państwa członkowskiego na pierwszym postoju po przekroczeniu granicy.

Uwaga! Wpis powinien odbyć się na pierwszym możliwym postoju na granicy lub po jej przekroczeniu. Obowiązek postoju nie będzie dotyczył kierowców pojazdów, w których zamontowano inteligentny tachograf rejestrujący automatycznie dane o lokalizacji. Przepis został ustalony w Rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 art. 34 ust. 6 f, zgodnie z którym:

”Każdy kierowca pojazdu wyposażonego w analogowy tachograf nanosi na swoją wykresówkę następujące informacje: symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy. Na początku pierwszego postoju kierowcy w tym państwie członkowskim kierowca wprowadza również symbol państwa, do którego wjechał, po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego. Ten pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu”.

 

-->>  Nowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców i odpoczynków

Nowe zasady otrzymania dobrej reputacji

Pakiet Mobilności wprowadza zmiany dotyczące wymogu dobrej reputacji. Rozporządzenie o wymogu posiadania dobrej reputacji precyzuje, że przewoźnik nie może być skazany za poważne przestępstwa, ani nie mogą na nim ciążyć sankcje za poważne naruszenie. W szczególności dotyczy to przepisów wspólnotowych w dziedzinie transportu drogowego.

Rozporządzenie zmieniające nakłada na przewoźników i zarządzających transportem dodatkowe kryteria, od których będzie zależało posiadanie dobrej reputacji. Ze względu na znaczący wpływ na rynek transportu drogowego oraz ochronę socjalną pracowników zostały dodane dwa punkty:

– poważne naruszenia krajowych przepisów podatkowych

– naruszenia unijnych przepisów dotyczących delegowania pracowników w transporcie drogowym, kabotażu i prawa właściwego

Aby otrzymać i zachować dobrą reputację przewoźnik i zarządzający transportem nie będą mogli popełnić w  jednym lub kilku państwach członkowskich poważnego przestępstwa, a także poważnych naruszeń przepisów wspólnotowych dotyczących w szczególności delegowania pracowników w transporcie drogowym, prawa właściwego dla zobowiązań umownych i kabotażu. Reguluje to art. 6 Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Zmianie ulegnie także art. 6 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Zostanie w nim uregulowana kwestia przeprowadzania postępowania administracyjnego w przypadku popełnienia poważnego przestępstwa lub naruszenia przepisów wspólnotowych na przewoźnika. W toku postępowania administracyjnego zarządzający transportem lub inni przedstawiciele prawni przedsiębiorcy transportowego, będą mieć prawo do złożenia uwag i wyjaśnień. W Rozporządzeniu znajdzie się także informacja, co bierze pod uwagę organ oceniający w ramach takiego postępowania.

To część propozycji dotyczących reformy w prawie transportowym. Rada Europejska zaakceptowała także zmiany dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, odbierania odpoczynków przez kierowców, tachografów, kontroli drogowych i rozliczania płac minimalnych, diety i ryczałtów. Opiszemy je szczegółowo w drugiej części artykułu.