Jak kształtują się koszty zastępstwa procesowego w 2020 roku?

28.08.2020

Jak powszechnie wiadomo profesjonalni pełnomocnicy mogą kształtować swoje wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy według uznania. Można się zastanowić z jakiego powodu w takim wypadku ustawodawca unormował koszty zastępstwa procesowego, które mogą odbiegać o stawki faktycznie pobranej przez adwokata czy radcę prawnego? Regulacja ta ma na celu ujednolicenie systemu oraz zagwarantowanie stronom procesu, w szczególności pozwanym, z góry znanych stawek jakie sąd może zasądzić. Natomiast to na jakiego pełnomocnika się zdecydujemy i jakie wynagrodzenie mu zapłacimy to już nasza indywidualna decyzja. 

 

Koszty zastępstwa procesowego wynikają z dwóch rozporządzeń- dotyczących zarówno adwokatów jak i radców prawnych, jednak stawki w nich zawarte są takie same, o czym szerzej poniżej. Należy jednak pamiętać, że w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy sąd może podnieść wysokość stawek z rozporządzeń maksymalnie do ich 6-krotności. Ważne jest również to, że koszty zastępstwa procesowego sąd zasądza na wniosek zainteresowanego- w wypadkach gdy reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik. W zależności od rodzaju sprawy koszty zastępstwa procesowego zawarte w rozporządzeniach mogą być wskazane kwotowo lub procentowo liczone od wartości przedmiotu sporu i  kształtują się następująco: 

 

Prawo pracy:

180 zł- nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy 

75% stawki od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy – wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż za wypadek przy pracy

120 zł – inne roszczenia niemajątkowe

240 zł – ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty 

50% stawki obliczonej od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy – świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 

 

Sprawy o świadczenie pieniężne (w zależności od wartości przedmiotu sporu):

do 500 zł – 90 zł;

powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

 

Jeżeli sprawa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty w:

-postępowaniu upominawczym,

-elektronicznym postępowaniu upominawczym,

-postępowaniu nakazowym,

-europejskim postępowaniu nakazowym – w takim przypadku minimalne stawki wynoszą odpowiednio do wartości przedmiotu sporu:

do 500 zł – 60 zł;

powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

 

Prawo spadkowe:

W przypadku spraw z zakresu prawa spadkowego koszty zastępstwa procesowego zostały określone na minimalnym poziomie 120 zł. Jeśli jednak przedmiotem postępowania jest ważność testamentu, kwota wzrasta do 720 zł. W sprawach dotyczących działu spadku stawka jest ustalana od wartości udziału spadkowego uczestnika, który jest zastępowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Natomiast jeśli między uczestnikami działu spadku nie ma sporu, w tym wypadku wysokość stawki jest zmniejszana o połowę.

 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

 • 720 zł – rozwód i unieważnienie małżeństwa
 • 720 zł – stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • 360 zł – przysposobienie
 • 240 zł – pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka 
 •  480 zł – ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia 
 • 480 zł – rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym
 • 720 zł – ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 
 • 120 zł – alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka 

 

Prawo rzeczowe (to takie, które dotyczy ruchomości np. samochodu lub nieruchomości):

 

 • 720 zł – o rozgraniczenie 
 • 480 zł – dotyczących służebności
 • 320 zł – o naruszenie posiadania 
 • 240 zł – o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów 
 • 480 zł – związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną

 

Koszty zastępstwa procesowego w innych sprawach cywilnych:

360 zł – o uchylenie uchwały organu spółdzielni 

720 zł – o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich

240 zł – z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie 

2400 zł – o uchylenie wyroku sądu polubownego 

3600 zł – z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego 

480 zł – o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 

80 zł – ze skargi na czynności komornika

120 zł – o wyjawienie majątku 

2400 zł – rejestracji spółki; rejestracji spółdzielni

1200 zł – innych rejestracji 

720 zł – zmiany w rejestrze 

120 zł – o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności 

120 zł – o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu 

120 zł – o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa 

240 zł – o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania 

480 zł – o ubezwłasnowolnienie 

360 zł – o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego

960 zł – o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego 

1200 zł – o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 

1680 zł – o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

1440 zł – o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego, lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego

1680 zł – o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

1080 zł – o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników, bądź akcjonariuszy 

1080 zł – o wyłączenie wspólnika 

1080 zł – o rozwiązanie spółki kapitałowej

300 zł – o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

 

W przypadku chęci szczegółowego zapoznania się z regulacjami dot. kosztów zastępstwa procesowego warto zapoznać się z treścią ww. rozporządzeń. 

 

 

 

 

Udostępnij na:

fb