Niemcy – termin FIX, a opóźnienie w dostawie.

23.06.2020

Powyższa kwestia budzi wątpliwości i jest przedmiotem licznych sporów, jeżeli chodzi o prawo obowiązujące u naszych sąsiadów. Odpowiedź na nie brzmi tak – to ważne, aby pamiętać o tym, że bez względu na to, czy wskazany termin dostawy jest terminem FIX, czy też nie, należy dochować 21-dniowego terminu w przypadku zgłaszania zastrzeżenia odnośnie opóźnienia w dostawie.

Jak wskazuje się w niemieckojęzycznej literaturze § 438 HGB reguluje kwestię odszkodowania podobnie jak art. 30 CMR. Roszczenia związane z przekroczeniem terminu dostawy wygasają, jeżeli odbiorca nie powiadomił przewoźnika na piśmie w ciągu 21 dni, że termin dostawy został przekroczony. Celem wskazanej regulacji jest, aby poinformować przewoźnika we wskazanym terminie, iż możliwe jest wystąpienie względem niego z roszczeniem i skłonienie go tym samym do zabezpieczenia dowodów. Przewoźnik ma mieć jasną sytuację co do tego, czy roszczenie będzie względem niego dochodzone, czy też nie. Co istotne – termin rozpoczyna swój bieg również wtedy, gdy odbiorca odmówi przewoźnikowi odbioru towaru.

Przepisy nie przewidują, aby ustalenie terminu FIX stanowiło odstępstwo od wskazanej powyżej konieczności zachowania terminu przy zgłaszaniu roszczeń związanych z opóźnieniem w dostawie.

Kwestia ta rozpatrywana była przez sąd austriacki. Odnosząc się do art. 30 CMR wiedeński Sąd Najwyższy (OGH Wien) w wyroku* wskazał, że z okoliczności, iż dla dostawy towaru ustalono termin FIX nie wynika jakiekolwiek odstępstwo od reguły zawartej w art. 30 ust. 3 CMR. Ten art. ma zastosowanie nie tylko przy opóźnieniu w dostawie, ale również w przypadku odmowy przyjęcia towaru przez odbiorcę. W przypadku zastrzeżenia w dostawie terminu FIX, wykładnia art. 30 ust 3 CMR nie przewiduje wyjątków.

*wyrok z dnia 19.09.2002, sygn. akt 3 Ob 316/01 v

 

Autorem artykułu jest Katarzyna Musiałek, Prawnik w Kancelarii Prawnej Transcash

Udostępnij na:

fb