Postępowanie sądowe na Słowacji – elektroniczny nakaz zapłaty

14.07.2020

Przewoźnicy polscy niejednokrotnie świadczą swoje usługi na terenie całej Europy.  Zawierają umowy nie tylko z kontrahentami mającymi swoje siedziby na terenie Polski, ale również za granicą (np. na Słowacji). Współpraca układa się poprawnie dopóki kontrahenci zagraniczni wywiązują się ze swych zobowiązań – płacą przewoźne za wykonany transport. Problemy zaczynają się, gdy kontrahent unika zapłaty za należycie wykonany przewóz. Jakie możliwości posiada wtedy przewoźnik? Jak wygląda postępowanie przed słowackim sądem?

Jedną z możliwości jest dochodzenie należności w sposób wskazany w ustawie normującej uzyskanie elektronicznego nakazu zapłaty. Takie postępowanie jest alternatywną metodą dochodzenia roszczeń pieniężnych od postępowania na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. 

Sądem właściwym do prowadzenia postępowania jest tutaj Sąd Rejonowy w Bańskiej Bystrzycy. Wszczyna się je poprzez złożenie wniosku o wydanie nakazu zapłaty. Taki dokument składa się wyłącznie drogą elektroniczną (należy mieć aktywną skrzynkę mailową).

Strona lub jej pełnomocnik wypełniają specjalny formularz oraz załączają wszystkie niezbędne dokumenty, w tym uzasadniające roszczenie. Należy też umieścić w nim elektroniczny podpis. Roszczenie powinno wynikać z okoliczności faktycznych przedstawionych przez stronę oraz z dokumentów załączonych do wniosku. Warto korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, gdyż sąd odrzuca złożony wniosek jeżeli:

– jest niedopuszczalny

-roszczenie jest nieracjonalne (w polskim kodeksie postępowania cywilnego określilibyśmy się je jako bezzasadne)

-wnioskodawca pomimo stosownego wezwania nie usunął błędów pisarskich lub innych nieścisłości. 

 

Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki formalne i nie ma podstaw do odrzucenia wniosku, sąd powinien wydać nakaz zapłaty. Przesyła go wnioskodawcy i osobie przeciwko której wydano nakaz. W nakazie sąd zobowiązuje ww. osobę by zapłaciła wnioskodawcy należną kwotę w terminie 15 dni od doręczenia nakazu lub też w tym terminie wniosła sprzeciw. Złożenie sprzeciwu powoduje zakończenie procedury elektronicznej. Sąd przesyła taki sprzeciw wnioskodawcy (jak mówią przepisy „bez zbędnej zwłoki”), zobowiązując go do odpowiedzi (w terminie 15 dni) i proponując kontynuację postępowania przed sądem właściwym do rozpoznania sprawy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

Jeżeli wnioskodawca wniesie o kontynuację postępowania, sąd przekaże sprawę sądowi właściwemu (który będzie rozpoznawał ją zgodnie z przepisami ogólnymi) i powiadomi o tym fakcie strony. Jeżeli osoba przeciwko której wydano nakaz nie wniesie sprzeciwu w przewidzianym terminie, nakaz stanowi tytuł, który uprawnia wierzyciela do wszczęcia egzekucji za pośrednictwem komornika.

W takich sytuacjach dobrze jest skorzystać z usług specjalistów, którzy mają swoich przedstawicieli na terenie Słowacji. Mamy wtedy pewność, że nasza sprawa jest w odpowiednich rękach i nie musimy martwić się znajomością przepisów danego kraju. 

 

Autorem artykułu jest Katarzyna Golec-Kuś, prawnik w Kancelarii Transcash

 

Udostępnij na:

fb