Postępowanie sądowe na Słowacji i elektroniczny nakaz zapłaty

06.02.2020

Polscy przewoźnicy niejednokrotnie świadczą swoje usługi na terenie całej Europy. Współpraca jest korzystna dla obu stron dopóki układa się poprawnie i kontrahenci zagraniczni wywiązują się ze swych zobowiązań. Problemy zaczynają się gdy kontrahent unika zapłaty za należycie wykonany przewóz. Jakie możliwości posiada wtedy przewoźnik? Jak wygląda postępowanie przed słowackim sądem?

 

Jedną z możliwości jest dochodzenie należności w sposób wskazany w ustawie normującej uzyskanie elektronicznego nakazu zapłaty. Takie postępowanie jest alternatywną metodą dochodzenia roszczeń pieniężnych od postępowania na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Sądem właściwym jest tutaj Sąd Rejonowy w Bańskiej Bystrzycy. Postępowanie wszczyna się poprzez złożenie pozwu o wydanie nakazu zapłaty. Pozew taki składa się wyłącznie drogą elektroniczną (należy mieć aktywowaną elektroniczną skrzynkę pocztową, w przypadku działania przez umocowanego przedstawiciela, taką skrzynkę powinien posiadać pełnomocnik). 

 

Strona lub jej pełnomocnik wypełniają specjalny formularz oraz załączają wszystkie niezbędne dokumenty, w tym uzasadniające roszczenie z elektronicznym podpisem. Roszczenie powinno wynikać z okoliczności faktycznych przedstawionych przez stronę oraz z dokumentów załączonych do pozwu.

Sąd odrzuca złożony pozew jeżeli:

  • jest niedopuszczalny
  • roszczenie jest nieracjonalne (w polskim kodeksie postępowania cywilnego określilibyśmy się je jako bezzasadne) 
  • powód pomimo stosownego wezwania nie usunął błędów pisarskich lub innych nieścisłości. 

Warto w takiej sytuacji skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii prawnej, by uniknąć nieprzyjemności.

 

Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki formalne i nie ma podstaw do odrzucenia pozwu, sąd wyda nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty zostaje wysłany powodowi i osobie przeciwko której go wydano. W nakazie sąd zobowiązuje do zapłaty należnej kwoty w terminie 15 dni od doręczenia lub też sugeruje, by w tym terminie wnieść sprzeciw. Złożenie sprzeciwu powoduje zakończenie procedury elektronicznej. 

Sąd przesyła taki sprzeciw powodowi (jak mówią przepisy „bez zbędnej zwłoki”), zobowiązując go do odpowiedzi i proponując kontynuację postępowania przed sądem właściwym do rozpoznania sprawy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli powód wniesie o kontynuację postępowania, sąd przekaże sprawę sądowi właściwemu (który będzie rozpoznawał ją zgodnie z przepisami ogólnymi) i powiadomi o tym fakcie strony. Jeżeli osoba przeciwko której wydano nakaz nie wniesie sprzeciwu w przewidzianym terminie, nakaz uprawnia wierzyciela do wszczęcia egzekucji za pośrednictwem komornika.

 

Autorką artykułu jest Radca Prawny Katarzyna Golec-Kuś z Kancelarii Transcash Niedźwiecki Łazarewicz sp.k.

Udostępnij na:

fb