W jakich sytuacjach sąd nie wyda nakazu zapłaty?

30.07.2020

W postępowaniu upominawczym co do zasady sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. W innych przypadkach orzeczenie zostanie wydane, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Zdarzają się jednak sytuacje, w których sąd takiego nakazu nie wyda. W przepisach wymieniono trzy takie sytuacje (art. 499 kodeksu postępowania cywilnego):

Roszczenie jest oczywiście bezzasadne

Należy mieć na uwadze, że nakaz zapłaty może zostać wydany, gdy sąd uzna, że treść pozwu i załączników uzasadnia roszczenie (tzn. że z treści pozwu i załączników jednoznacznie wynika czego domaga się powód i w ocenie sądu to żądanie jest uzasadnione).

 

Twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość

Kolejną sytuacją kiedy nakaz zapłaty nie będzie wydany, jest zaistnienie jakiejkolwiek wątpliwości co do prawdziwości faktów, na które w pozwie powołuje się powód (tzn. jeśli okoliczności opisane przez powoda według sądu nie są wystarczające do wydania nakazu i sąd będzie miał wątpliwości co do stanu faktycznego przedstawianego przez powoda).

Zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego

O co tutaj chodzi? Otóż, należy tu rozumieć sytuacje, gdy zaspokojenie opisanego w pozwie roszczenia powoda zależy od świadczenia wzajemnego, które powód powinien spełnić na rzecz pozwanego. Jak bowiem wynika z przepisów, świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia.

 

Autorem artykułu jest Katarzyna Golec-Kuś, prawnik z Kancelarii Transcash

 

-->>  Transport odpadów - co powinniśmy wiedzieć przy jego wykonywaniu?