Wysokość odszkodowania dla przewoźnika zgodnie z CMR w przypadku uszkodzenia ładunku w wyniku wypadku

05.10.2020

Wyrokiem wydanym przez Sąd Krajowy w Düsseldorf w sprawie o sygn. akt: I 18 U 138/06 zakończyła się sprawa, która dotyczyła zagadnienia ustalenia wysokości odszkodowania dla przewoźnika zgodnie z konwencją CMR w przypadku uszkodzenia ładunku w wyniku wypadku. 

 

Przewoźnik wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przewóz na trasie Niemcy – Turcja. Towar był w postaci maszyn do produkcji wędlin. Nadawcą przesyłki i właścicielem towaru był jego producent w Niemczech. W trakcie wykonywanego przewozu (już na terytorium Turcji) doszło do wypadku drogowego pojazdu przewoźnika, z przyczyn niezawinionych przez jego kierowcę, co potwierdził protokół Policji. Pojazd się przewrócił, towar wysypał na jezdnię i uległ uszkodzeniu. 

Towar następnie został przeładowany na inny samochód i utylizowany. Nie nadawał się już do dalszego użytkowania. Producent przeznaczył go do zniszczenia, jako że nie dawał gwarancji, iż maszyny mogą być nadal bezpiecznie użytkowane. Nawet w razie braku widocznych uszkodzeń, istniało duże ryzyko, iż maszyny mogą stanowić realne niebezpieczeństwo dla użytkowników, z uwagi na ewentualnie mikropęknięcia.

W oparciu o Konwencję CMR, której podlegał przewóz z uwagi na międzynarodowy charakter w rozumieniu art. 1 Konwencji CMR –  przewoźnik odpowiedzialny był za uszkodzenie towaru w kwocie 70.294,00 EUR. Przy ustalaniu zakresu i wysokości szkody Sąd Krajowy miał na uwadze ustalenia, z których wynikało uwzględniwszy tak opinię biegłego jak i stanowisko producenta, iż cały przewożony sprzęt został zniszczony w stopniu nienadającym się do użytku z przyczyn wskazanych powyżej. 

Wartość szkody, za którą odpowiadał przewoźnik odpowiadała wartości tego towaru w miejscu i okresie przyjęcia do przewozu. Następnie zastosował zasady wskazane w art. 25 ust. 2 lit. a w związku z art. art. 23 ust. 3 Konwencji CMR i został ograniczony do kwoty 16.106,30 EUR, którą Sąd Krajowy obliczył w następujący sposób: 

waga towaru 1690 kg x 8,33 jednostki rozrachunkowej / kg x 1,1441 EUR/SDR (vide Senat 21.04.1994, NJW-RR 1994, 1253, 1255; OLG Hamm 12.11.1998, TranspR 2000, 361, 363; także Senat 14.07.1983, TranspR 1984, 16, 17). 

-->>  Co oznacza brak odmowy przyjęcia zlecenia w ciągu 30 minut?

W transporcie uszkodzenie towaru w czasie przewozu jest zjawiskiem powszechnym. Częstym przypadkiem są sytuacje, w których to do uszkodzenia towaru dochodzi bez winy przewoźnika i jest czynnikami niezależnymi od niego np. wypadek drogowy z winy innego uczestnika ruchu drogowego. W związku z czym warto pamiętać, że w określonych sytuacjach Konwencja CMR ogranicza wysokość odszkodowania. W określonych sytuacjach przewoźnik także jest zwolniony z tej odpowiedzialności.

 

Autorem artykułu jest Paul Reich, Prawnik w Kancelarii Transcash