Zakaz konkurencji w zleceniu transportowym. Jak powinien brzmieć, aby był skuteczny?

24.05.2021

Czy wiesz jak ważne jest dokładne czytanie zleceń transportowych? Warto zwracać uwagę na każdy szczegół. Brak czujności może spowodować niepotrzebne komplikacje. Najważniejsze jest zweryfikowanie zasadności kar umownych zawartych w zleceniu lub umowie przewozu. Czy trzymasz rękę na pulsie i analizujesz zlecenie nim je podpiszesz? Czy zdarzyło się, że w zleceniu transportowym przeczytałeś zapis stanowiący zakaz konkurencji?

Zdarza się, że przewoźnicy podpisują zlecenia transportowe, nie zdając sobie sprawy, że zawarte w nich klauzule są nieważne. Może się okazać, że przez to kontrahent celowo opóźni płatność za wykonany przewóz lub obciąży kosztami, które z punktu widzenia prawa są nieważne. Jeżeli oddasz sprawę do sądu — wygrasz. Jeżeli potraktujesz zapis poważnie — stracisz. Jeżeli masz wątpliwości czy dany zapis powinien się znaleźć w Twoim zleceniu skonsultuj jego treść z kancelarią prawną.

Ostatnio jeden z prawników, na prośbę naszego klienta weryfikował następujący zapis określający zakaz konkurencji i uwzględniający dokładną wysokość kary:

„W terminie 3 lat od ostatniego zlecenia transportowego otrzymanego od Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się nie świadczyć bezpośrednio lub pośrednio, usług na rzecz Klientów poznanych za pośrednictwem Zleceniodawcy, jak również do oferowania Klientom Zleceniodawcy świadczenia takich usług pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 100.000 PLN”.

Czy ten zapis będzie skuteczny?

Nie, nie będziesz musiał ponieść tych kosztów, ponieważ zapis jest źle skonstruowany. Oczywiście kontrahent może przewidzieć taką karę, ale zapis powinien brzmieć inaczej. Jak?

1. Zleceniodawca powinien określić konkretne obowiązki. Postanowienie umowne musi wskazywać konkretny obowiązek, którego należy przestrzegać, np. zakaz złożenia oferty firmie konkurencyjnej.

2. Zleceniodawca powinien uwzględnić listę firm, które uznaje za konkurencję.

3. Kara umowna nie może być wygórowana, jej wysokość powinna odpowiadać potencjalnej wysokości szkody, którą kontrahent ponosi w związku z niewywiązaniem się z umowy przez przewoźnika.

-->>  Na jaką formę działalności się zdecydować zakładając firmę transportową w Niemczech?

4. W umowie należy wskazać ekwiwalent pieniężny dla przewoźnika na czas trwania zakazu wyrażonego w zleceniu transportowym.

Czy można stosować zakaz konkurencji w zleceniu transportowym?

Zakaz konkurencji może być stosowany przez załadowców. Zapis musi jednak spełniać pewne warunki i zawierać:

– informację o czasie obowiązywania zakazu,
– informację o kwocie za naruszenie zakazu,
– ekwiwalent pieniężny za nieprzestrzeganie zakazu,
– określenie co rozumie się przez złamanie zakazu konkurencji.

Jeżeli klauzula jest właściwie sformułowana, przewoźnik musi postępować zgodnie z zapisem. W innym wypadku może być obarczony karą.

Szukasz informacji na temat kar umownych w zleceniu przewozu? Analizę zapisów znajdziesz na naszym blogu. Dowiedz się więcej na temat kary umownej i wydłużenia terminu płatności nałożonych jednocześnie na przewoźnika?