Zwrot pisma procesowego niespełniającego wymogów formalnych

28.09.2020

Każde pismo procesowe musi spełniać określone przepisami wymogi formalne. Co zrobić w sytuacji, gdy wniesione przez nas pismo będzie obarczone takimi brakami?

 

Co musi zawierać pismo procesowe wnoszone do sądu?

oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

– imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

– oznaczenie rodzaju pisma (np. pozew, wniosek o zwolnienie od kosztów)

– podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika

– wymienienie załączników.

Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.

 

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać m.in.:

– oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron

– numer PESEL/NIP/KRS

 

Dodatkowo w sprawach gospodarczych powód i pozwany zobowiązaniu są także do wskazania adresu mailowego lub oświadczenia, że takiego adresu nie mają. Pełny katalog warunków, jakie musi spełniać określone pismo znajdziemy w kodeksie postępowania cywilnego.

Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, Sąd wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie tego terminu Sąd zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków.

Jeżeli pismo procesowe wniesione przez profesjonalnego pełnomocnika (np. adwokata, radcę prawnego) nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, Sąd zwraca pismo stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia. W terminie tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona może je wnieść ponownie. Jeżeli pismo to nie jest dotknięte brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek ten nie następuje w przypadku kolejnego zwrotu pisma.

Pismo ponownie wniesione w w/w terminie- jeżeli nie jest dotknięte brakami- wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym (np. omyłka literowa).

 

Autorem artykułu jest Nina Domagalska, Prawnik w Kancelarii Transcash

 

Udostępnij na:

fb