Aspekty prawa niemieckiego – moc dowodowa listu przewozowego

Coraz więcej przewoźników decyduje się na założenie firmy w Niemczech, by uchronić się przed ograniczeniami kabotażowymi. Należy jednak pamiętać, że wykonując przewozy krajowe na terenie Niemiec zastosowanie będzie miało prawo niemieckie. Biorąc pod uwagę, że na chwilę obecną szereg polskich przewoźników wybiera kierunek Niemiec jako jeden z najczęstszych, to warto znać podstawowe zasady prawa przewozowego na tym terenie. 

 

Jakie ustawy regulują niemieckie prawo przewozowe?

Przede wszystkim warto wiedzieć, do jakich ustaw oraz regulacji zajrzeć, aby uzyskać informację o niemieckich przepisach. Zdecydowanie najważniejszą ustawą będzie niemiecki kodeks spółek handlowych (HGB), który zawiera około 50 przepisów zatytułowanych “prawo przewozowe”. Dodatkowe regulacje znajdziemy również w Ustawie o towarowym transporcie samochodowym (GüKG) oraz Rozporządzeniu w sprawie transgranicznego transportu drogowego i kabotażu (GüKGrKabotageV). Należy również zwrócić uwagę, że w umowach często możemy znaleźć klauzule, że kontrahent działa na zasadach ADSp – czyli ogólnych warunków transportowo spedycyjnych oraz AGB – ogólnych warunków Umowy. 

W niniejszym artykule skupimy się na regulacjach niemieckich dotyczących listu przewozowego. 

 

Jaką moc dowodową ma list przewozowy wg. niemieckiego prawa przewozowego?

 

Przesłanki dowodowe  listu przewozowego określa §408 HGB (niemiecki kodeks spółek handlowych) :

  • List przewozowy podpisany przez obie strony służy jako dowód zawarcia i treści

umowy przewozu oraz przejęcia ładunku przez przewoźnika.

  • Przypuszczenie, że w chwili przejmowania ładunku przez przewoźnika stan

zewnętrzny ładunku i opakowania był dobry oraz że liczba sztuk ładunku i ich

oznakowanie oraz numery były zgodne z danymi zawartymi w liście przewozowym

chyba, że przewoźnik naniósł w liście przewozowym uzasadnione zastrzeżenie;

  • Uzasadnieniem dla naniesienia zastrzeżenia może być również okoliczność, że

przewoźnik nie dysponował odpowiednimi środkami dla skontrolowania

prawidłowości danych wpisanych w liście przewozowym.

  • Jeśli przewoźnik skontrolował wagę brutto lub ilość ładunku podaną w inny sposób

względnie zawartość sztuk ładunku i wynik niniejszej kontroli został wpisany w liście

przewozowym podpisanym przez obie strony, wówczas ten wynik stanowi

przesłankę dla przypuszczenia, że również waga, ilość lub zawartość są zgodne z

danymi zamieszczonymi w liście przewozowym.

  • Przewoźnik zobowiązany jest do skontrolowania ciężaru, ilości lub zawartości, jeśli

żąda tego nadawca i przewoźnik dysponuje odpowiednimi środkami dla dokonania

kontroli;

  •  Przewoźnik ma prawo żądać zwrócenia kosztów poniesionych przez niego na przeprowadzenie kontroli.

 

Jak wynika z powyższego, list przewozowy jest jednym z najważniejszych dowodów zawarcia umowy przewozu. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy dane zawarte w liście, takie jak liczba sztuk ładunku oraz stan ładunku są zgodne ze stanem faktycznym, a jeśli nie, to należy koniecznie wpisać zastrzeżenia. Brak wpisanych zastrzeżeń przez przewoźnika rodzi w następstwie wiele nieporozumień. Warto również zwrócić uwagę na wpisy w liście przewozowych dotyczące palet. Często przewoźnicy nie rozumieją niemieckich wpisów które podpisują, co w następstwie prowadzi do obciążeń za brak zwróconych palet. 

 

ochrona przed kabotazem

 

Autorem artykułu jest Paulina Eliasz-Pietrusewicz, Starszy Prawnik w Transcash Kancelaria Prawna Niedźwiecki Łazarewicz sp.k.