Kara umowna za opóźnienie w dostawie, które nie wynika z winy przewoźnika.

14.06.2021

Zastanawiasz się co zrobić, gdy wykonałeś przewóz międzynarodowy, ale niestety nie dojechałeś z towarem w ustalonym czasie. Zleceniodawca chce obciążyć Cię karą, ale spóźnienie nie wynikało z Twojej winy? Mamy odpowiedź na Twoje pytanie.

Konwencja CMR mówi, że przewoźnik odpowiada z opóźnienie dostawy, które wynika z nienależytego wykonania umowy przewozu.
Czy taki sam obowiązek ma przewoźnik, który dołożył wszelkich starań, aby jego usługa była wykonana zgodnie z terminem?

Nie. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienie w sytuacji, w której zostało ono spowodowane winą osoby uprawnionej, jej zleceniem niewynikającym z winy przewoźnika, wadą własną towaru lub okolicznościami, których nie mógł uniknąć. Jeżeli zatem opóźnienie wynikało z winy nadawcy lub odbiorcy, przewoźnik nie powinien zostać obarczony karą za straty poniesione wskutek opóźnienia w dostawie.

Opóźnienie w dostawie, a kara umowna.

Zgodnie z Konwencją CMR, przewoźnik, który spóźni się z dostawą towaru, może zostać obciążony jedynie odszkodowaniem. Co więcej, przewoźnik ma obowiązek zapłacić odszkodowanie tylko wtedy, gdy osoba uprawniona udowodni nie tylko szkodę, ale także straty w związane z opóźnienie. Jeżeli więc w umowie przewozu znajdziesz zapis o karze umownej, będzie on nieskuteczny.

Jeżeli więc spotkasz się z karą umowną, pamiętaj, że w orzeczeniu sądu powszechnie przyjmuje się, iż roszczenie o zapłatę kary umownej nie powstaje, jeżeli nie ponosisz odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia.

-->>  Jakie są koszty zastępstwa procesowego w 2021 roku?