Kary umowne

kary umowne
Kary umowne w zleceniach transportowych, żeby były skuteczne, muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Zastosowanie mają tu przepisy kodeksu cywilnego, ale również odpowiednie zapisy prawa przewozowego lub Konwencji CMR.
kary umowne
Strona główna » Kary umowne
Zajmujemy się obsługą prawną w sporach związanych z realizacją zleceń transportowych.
Po przeanalizowaniu Twojej sprawy zaproponujemy Ci najkorzystniejsze rozwiązanie.

Korzyści dla Ciebie

Bezpieczeństwo prawne

Sprawdzimy zapisy kar pod kątem zgodności z prawem

Oszczędność pieniędzy

Przeprowadzimy analizę prawną każdej sprawy, by uniknąć nieuzasadnionych roszczeń

Oszczędność czasu

Kompleksowo zajmiemy się obsługą każdej sprawy spornej

Jeżeli jesteś przewoźnikiem

Jeżeli jesteś zleceniodawcą

Jeżeli jesteś przewoźnikiem

Co dla Ciebie zrobimy

Przeprowadzimy audyt sprawy i zaproponujemy dalsze postępowanie
Podejmiemy próbę polubownego rozwiązania sprawy
Przygotujemy pisma procesowe i skierujemy sprawę do sądu
Będziemy Cię reprezentować w sądzie

Może się zdarzyć, że otrzymasz notę obciążeniową z tytułu kary umownej. Musisz wiedzieć, że nie każda kara umowna jest zasadna i skuteczna. Domaganie się roszczeń na podstawie kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez zleceniobiorcę, nie może być sprzeczne z obowiązującym prawem.

Jeżeli Twój kontrahent domaga się od Ciebie zapłaty kary lub już potrącił ją z Twojego wynagrodzenia, koniecznie skonsultuj ją z nami. Zwłaszcza gdy dotyczy to:

  • złamania zakazu konkurencji,

  • opóźnienia załadunku,

  • opóźnienia rozładunku,

  • opóźnienia dostawy,

  • anulacji zlecenia,

  • nieterminowego dostarczenia dokumentów,

  • neutralizacji dokumentów,

  • innych zapisów ze zleceń transportowych.

Przyjrzymy się dostarczonej przez Ciebie dokumentacji i zaproponujemy najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie.

Zapewnimy Ci merytorycznego wsparcia i pomożemy w ustalaniu strategii działania w sprawie sądowej.

Jeżeli jesteś zleceniodawcą 

Co dla Ciebie zrobimy

Przeprowadzimy analizę obecnych zapisów kar umownych
Zaproponujemy treści zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
Przeanalizujemy dokumenty sprawy
Przedstawimy rekomendację do dalszego postępowania
Podejmiemy próbę polubownego rozwiązania sprawy
Gdy nie będzie innych możliwości, przygotujemy pisma procesowe
Skierujemy sprawę do sądu
Będziemy Cię reprezentować w sądzie

Zanim umieścisz zapis o dowolnej karze umownej w zleceniu lub umowie, lepiej skonsultuj jej treść z prawnikiem. Ułatwi to późniejsze dochodzenie roszczeń z tego tytułu.

Jeżeli jednak doszło do sytuacji, w której chcesz dochodzić swoich praw na podstawie zrealizowanych umów, to możemy przeprowadzić dokładną analizę sprawy i przedstawić Ci nasze rekomendacje.

Możemy też przygotować dla Ciebie poprawne zapisy zgodne z prawem krajowym i międzynarodowym, by właściwie zabezpieczały Twoje interesy.

Dowiedz się więcej

Czym są kary umowne

Głównym celem kary umownej jest zabezpieczenie interesów zleceniodawcy przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez zleceniobiorcę.

Podstawą zastosowania kary umownej są zapisy kodeksu cywilnego. Art. 483 § 1 k.c. mówi, że „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).”

Wysokość kary umownej określa zapis art.484 § 1. „W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.”

Należy pamiętać, że zapisy kar umownych muszą być zawsze zgodne z obowiązującym prawem.

W przypadku branży transportowej zastosowanie mają przepisy prawa przewozowego lub Konwencji CMR.

Kara umowna za opóźnienie

Kwestia realizacji załadunku i rozładunku towaru na czas to jeden z większych problemów w branży transportowej. Konwencja CMR określa, że samo nieterminowe wykonanie rozładunku czy załadunku nie jest podstawą do wniesienia roszczeń o rekompensatę finansową.

Aby żądanie odszkodowania za opóźnienie było zasadne, niezbędne jest poniesienie szkody przez zleceniodawcę, a następnie udowodnienie poniesionych z jej powodu strat. Można to zrobić np. poprzez przedstawienie faktur definiujących koszty za przestój linii produkcyjnej.

Podobnie jest w polskim prawie przewozowym.

Z tego powodu do treści umów przewozu (zlecenia transportowego) często trafiają zapisy ustalające kary umowne za opóźnienie.

Istotą kary umownej wg przepisów kodeksu cywilnego jest to, że może być ona należna bez wykazania poniesionej szkody.

W takim przypadku odbiorca może domagać się odszkodowania, którego wysokość zapisana jest w warunkach określających karę umowną.

Trzeba jednak pamiętać, że każdy zapis kary umownej musi być zgodny z obowiązującym prawem. Dlatego w sprawach spornych zachęcamy do skorzystania z porad prawnika, który dokładnie sprawdzi czy dane roszczenie ma umocowanie prawne.

Kary umowne za opóźnienie lub niedostarczenie dokumentów

Zleceniodawcy często domagają się wypłaty odszkodowania za np. niedostarczenie faktury, listu CMR bądź innej dokumentacji.

Trzeba jednak podkreślić, że przedmiotem umowy przewozowej jest sam fakt dostarczenia ładunku na miejsce w ustalonym czasie. Z tego tytułu przewoźnikowi należy się wypłata wynagrodzenia, a zleceniodawca nie może jej odmówić z powodu niedostarczenia dokumentacji lub doręczenia jej w niekompletnej postaci. Kary umowne za niedostarczenie dokumentów przewozowych w terminie są jednak możliwe. Czas na dostarczenie tych dokumentów musi być wystarczający, by przewoźnik mógł go dotrzymać, a sama kara umowna nie powinna być wygórowana.

Każdy przypadek związany z karą umowną jest inny.

Dlatego dobrym rozwiązaniem w sprawach spornych jest skorzystanie z pomocy prawnika, który specjalizuje się w prawie transportowym międzynarodowym czy krajowym. Nasi eksperci w takich sytuacjach dokładnie analizują dostarczone dokumenty i fakty, aby zaproponować najkorzystniejsze rozwiązanie.

Napisz do nas

lub

zadzwoń na infolinię

Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.
© 2022 tckancelaria.eu | Polityka prywatności | Polityka cookies
Design Proformat
Kontakt
Oceń nas
Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.