Polityka prywatności Transcash Kancelaria Prawna

 

                                                                                                                             

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wprowadzenie                       

 

Ochrona danych osobowych traktowana jest jako ważny aspekt w działalności TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA BARANOWSKI SP. K.  (dalej: “TCK”). TCK świadczy bowiem usługi pomocy prawnej, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych zarówno klientów TCK, jak i innych osób. W związku z tym TCK stworzył niniejszą Politykę prywatności celem realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO). Polityka zawiera przede wszystkim informacje jakie zgodnie z przepisami administrator danych osobowych ma obowiązek udzielić osobom, których dane przetwarza. Z tego względu, w Polityce znajdą Państwo informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o związanych z tym prawach osób, których dane dotyczą. TCK wykorzystuje podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania TCK. W przypadku zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych, TCK dokłada staranności, aby zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

 

Wyjaśnienie pojęć

 

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa o:

danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w tym osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

 • administratorze – rozumie się przez to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 • podmiot przetwarzający (procesor) – podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora,
 • osobie której dane dotyczą – rozumie się przez to osobę fizyczną możliwą do zidentyfikowania na podstawie danych osobowych udostępnionych administratorowi,
 • przetwarzaniu danych – rozumie się przez to każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 • odbiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe.

 

Informacje o administratorze danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA BARANOWSKI SP. K. z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca adres: Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000795946, nr NIP 8961588286, nr REGON: 383934600. Dane kontaktowe: proces@tckancelaria.eu , nr telefonu: + 48 717 150 569 .

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez TCK:

 

 • w celu przeprowadzenia działań przygotowania do zawarcia z Państwem umowy z TCK – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (w tym celu dane są przechowywane przez TCK do czasu zakończenia tych działań lub do czasu zawarcia umowy),

 

 • w celu wykonania przez TCK zawartej z Państwem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy (w tym celu dane są przechowywane przez TCK przez czas trwania umowy, rozliczeń po jej zakończeniu, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z jej tytułu),

 

 • w celu świadczenia pomocy prawnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 5c ust 1 pkt 2c) ustawy o radcach prawnych – dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone,

 

 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez TCK roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes TCK  polegający na ochronie jego praw (dane są przechowywane przez TCK do czasu przedawnienia roszczeń TCK wynikających z tytułu umowy – okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego),

 

 • w celach analitycznych, statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes TCK – poprawa jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb klientów (dane są przechowywane przez TCK przez okres 3 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub od zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania),

 

 • w celach marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes TCK polegający na wyrażonym w motywie 47 RODO prawie administratora do przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (dane są przechowywane przez TCK do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą),

  

 • w celu realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa (w tym m.in. rachunkowych, księgowych, podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. (dane są przechowywane przez TCK przez okres wymagany przepisami prawa, np. nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego).

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są zatem przez TCK m.in. w związku z obsługą zawartych umów, przez czas niezbędny do realizacji usług oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku ze świadczonymi usługami. Państwa dane mogą być przez TCK przechowywane również dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 3 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub od zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te TCK będzie wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres 5 lat liczonych od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych TCK może jednak przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że TCK jako administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres. Jednocześnie, w celu rozliczalności TCK będzie przechowywać dane przez okres, w którym TCK zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania wykonania obowiązków prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich wykonania przez organy publiczne. W przypadku świadczenia przez TCK usługi pomocy prawnej, dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone

 

Dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych w ww. celach ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożnością zawarcia z Państwem umowy przez TCK bądź jej wykonania (np w przypadku, gdy koniecznym jest podanie Państwa danych w umowie niezbędnych do jej zawarcia lub wykonania).

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Na zasadach i w granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do:

–    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

–    sprostowania (poprawiania) swoich danych,

–    usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

–    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w tym profilowania),

–    przenoszenia danych,

–    wniesienia skargi do organu nadzorczego,

–   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Informacje o odbiorcach i kategoriach odbiorców danych osobowych

 

Państwa dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim z wyłączeniem organów i podmiotów zaangażowanych w procesie świadczenia Państwu pomocy prawnej. Dodatkowo, w celu zapewnienia należytego poziomu świadczonych na Państwa rzecz usług, do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające względem TCK realizujące wybrane usługi na rzecz TCK takie jak np. usługi księgowe, informatyczne (dostęp do danych odbywa się jednak wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług).

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

TCK nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, na podstawie Państwa danych osobowych.

 

Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności

 

TCK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w naszej polityce, zarządzaniu, prawie lub jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie www.tckancelaria.eu wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

 

POLITYKA COOKIES

Oświadczenie o prywatności

Niniejszy załącznik reguluje politykę stosowaną przez TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA BARANOWSKI SP. K. z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca adres: Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000795946, nr NIP 8961588286, nr REGON: 383934600 oraz jej podwykonawców i podmioty powiązane, w zakresie ochrony danych osobowych i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Niniejsza polityka odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.tckancelaria.eu. Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne u każdego z dostawców usług odrębnie. Administrator zaleca każdorazowe zapoznanie się z przedmiotowymi dokumentami na stronach dostawców.

 

Pliki “cookie”

TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA BARANOWSKI SP. K. wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” do śledzenia Państwa wizyt na stronie internetowej www.tckancelaria.eu i zapisywania ich preferencji, jak np. języka, danych logowania, jak również dostosowywania  oferowanych usług do ich potrzeb. Ww. pliki służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony. Przedmiotowe pliki przechowywane będą do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Pliki cookies nie będą udostępniane na rzecz podmiotów trzecich, przekazywane będą jedynie do podmiotów podmioty należących do grupy Trans.eu.

Jako że możliwe jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce internetowej, może dojść do uniemożliwienia korzystania ze wszystkich produktów i usług. Zarówno akceptacja przesyłania plików “cookie”, brak zgody na przesyłanie, jak i modyfikacja innych ustawień związanych z plikami “cookie” dokonywana jest na poziomie przeglądarki użytkownika. Instrukcje zarządzania plikami “cookie” znajdują się na serwisie wykorzystywanej przez Państwo przeglądarku internwtowej.

Dane w Google Analytics

Ruch na stronach TCK monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. To narzędzie działa w oparciu o pliki “cookie”, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

 

Gromadzone dane

W celu korzystania z Usług oferowanych przez Administratora należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.tckancelaria.eu Wypełniając formularz należy podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon. Dane są zbierane także biernie, tj. poprzez działanie strony (np. adres IP, rozdzielczość, lokalizacja, rodzaj przeglądarki).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umów na usługi oraz realizacji kontaktu z Administratorem.

Wykorzystywanie danych

Informacje kontaktowe będą używane wyłącznie w celu:

 • niezbędnym dla wykonywania umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację,
 • umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Klientem w celu podjęcia negocjacji/zawarcia umowy/zlecenia,
 • przekazania informacji dotyczących usług, jeśli Klient wykaże odpowiednie zainteresowanie.

 

Gromadzone dane osobowe, Administrator może wykorzystywać także w celu przesyłania Klientowi, za jego zgodą wyrażoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu, informacji na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług. Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem maila w postaci kampanii informacyjnych lub reklamowych. Klient może jednak zrezygnować z otrzymywania takich informacji, wysyłając wiadomość na adres proces@tckancelaria.eu (tzw. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej). 

Udostępnianie danych innym podmiotom

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych osobowych Klientów podmiotom zależnym i powiązanym z Administratorem a także podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując takie środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).

Bez zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, w których przekazanie następuję na skutek prawnie uzasadnionego żądania uprawnionego podmiotu (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).

Dostęp do danych

Klient ma prawo do wglądu, poprawiania lub sprzeciwiania się używaniu jego danych osobowych. Po otrzymaniu pisemnego żądania i dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta Administrator skoryguje lub usunie dane osobowe Klienta z bazy danych. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania Klientów dotyczące usunięcia danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub zgodne z prawem cele biznesowe. 

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

 • Stosuje szyfrowanie SSL,
 • Kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
 • Udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Oświadczenie dotyczące Polityki cookies

Niniejsza Polityka cookies weszła w życie z dniem 19.12.2019 r. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki cookies, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w naszej polityce, zarządzaniu, prawie lub jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie www.tckancelaria.eu wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

Informacje kontaktowe

W razie pytań lub uwag odnośnie polityki cookies prosimy o kontakt z Administratorem:

TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA BARANOWSKI SP. K., ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław lub email: proces@tckancelaria.eu