Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności Transcash Kancelaria Prawna 

Wprowadzenie                       

Ochrona danych osobowych traktowana jest jako ważny aspekt w działalności TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA BARANOWSKI SP. K.  (dalej: “TCK”). TCK świadczy bowiem usługi pomocy prawnej, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych zarówno klientów TCK, jak i innych osób. W związku z tym TCK stworzył niniejszą Politykę prywatności celem realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO). Polityka zawiera przede wszystkim informacje jakie zgodnie z przepisami administrator danych osobowych ma obowiązek udzielić osobom, których dane przetwarza. Z tego względu, w Polityce znajdą Państwo informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o związanych z tym prawach osób, których dane dotyczą. TCK wykorzystuje podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania TCK. W przypadku zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych, TCK dokłada staranności, aby zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

 

Wyjaśnienie pojęć

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa o:

danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w tym osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

 • administratorze – rozumie się przez to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,

 • podmiot przetwarzający (procesor) – podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora,

 • osobie której dane dotyczą – rozumie się przez to osobę fizyczną możliwą do zidentyfikowania na podstawie danych osobowych udostępnionych administratorowi,

 • przetwarzaniu danych – rozumie się przez to każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

 • odbiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe.

 

Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA BARANOWSKI SP. K. z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca adres: Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000795946, nr NIP 8961588286, nr REGON: 383934600. Dane kontaktowe: proces@tckancelaria.eu , nr telefonu: + 48 717 150 569 .

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez TCK:

 

 • w celu przeprowadzenia działań przygotowania do zawarcia z Państwem umowy z TCK – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (w tym celu dane są przechowywane przez TCK do czasu zakończenia tych działań lub do czasu zawarcia umowy),

 • w celu wykonania przez TCK zawartej z Państwem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy (w tym celu dane są przechowywane przez TCK przez czas trwania umowy, rozliczeń po jej zakończeniu, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z jej tytułu),

 • w celu świadczenia pomocy prawnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 5c ust 1 pkt 2c) ustawy o radcach prawnych – dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone,

 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez TCK roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes TCK  polegający na ochronie jego praw (dane są przechowywane przez TCK do czasu przedawnienia roszczeń TCK wynikających z tytułu umowy – okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego),

 • w celach analitycznych, statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes TCK – poprawa jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb klientów (dane są przechowywane przez TCK przez okres 3 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub od zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania),

 • w celach marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes TCK polegający na wyrażonym w motywie 47 RODO prawie administratora do przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (dane są przechowywane przez TCK do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą),

 • w celu realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa (w tym m.in. rachunkowych, księgowych, podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. (dane są przechowywane przez TCK przez okres wymagany przepisami prawa, np. nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego).

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są zatem przez TCK m.in. w związku z obsługą zawartych umów, przez czas niezbędny do realizacji usług oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku ze świadczonymi usługami. Państwa dane mogą być przez TCK przechowywane również dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 3 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub od zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te TCK będzie wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres 5 lat liczonych od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych TCK może jednak przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że TCK jako administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres. Jednocześnie, w celu rozliczalności TCK będzie przechowywać dane przez okres, w którym TCK zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania wykonania obowiązków prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich wykonania przez organy publiczne. W przypadku świadczenia przez TCK usługi pomocy prawnej, dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w ww. celach ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożnością zawarcia z Państwem umowy przez TCK bądź jej wykonania (np w przypadku, gdy koniecznym jest podanie Państwa danych w umowie niezbędnych do jej zawarcia lub wykonania).

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na zasadach i w granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do:

–    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

–    sprostowania (poprawiania) swoich danych,

–    usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

–    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w tym profilowania),

–    przenoszenia danych,

–    wniesienia skargi do organu nadzorczego,

–   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Informacje o odbiorcach i kategoriach odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim z wyłączeniem organów i podmiotów zaangażowanych w procesie świadczenia Państwu pomocy prawnej. Dodatkowo, w celu zapewnienia należytego poziomu świadczonych na Państwa rzecz usług, do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające względem TCK realizujące wybrane usługi na rzecz TCK takie jak np. usługi księgowe, informatyczne (dostęp do danych odbywa się jednak wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług).

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

TCK nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, na podstawie Państwa danych osobowych.

 

Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności

TCK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w naszej polityce, zarządzaniu, prawie lub jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie www.tckancelaria.eu wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

© 2022 tckancelaria.eu | Polityka prywatności | Polityka cookies
Design Proformat
Kontakt
Oceń nas
Jak oceniasz naszą stronę?*
Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

Formularz kontaktowy  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.