Co zrobić, gdy nie można doręczyć pozwu dłużnikowi? 

29.06.2020

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których nie jest możliwe doręczenie naszego pozwu o zapłatę do dłużnika. Wskazany adres jest prawidłowy, ale doręczyciel nie zastał adresata w miejscu zamieszkania. Zdarza się też tak, że dwukrotne awizowanie nie przynosi efektów.

W takim przypadku może zaistnieć konieczność doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika. Do doręczenia pozwu w taki sposób zobowiązuje wierzyciela sąd, który zawiadamia go o zaistniałych trudnościach i przesyła odpis pisma. Ten dokument musimy doręczyć pozwanemu. Wierzyciel powinien w ciągu dwóch miesięcy liczonych od dnia, w którym otrzymał zobowiązanie, przedłożyć do akt sprawy potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Ten z kolei nie może odmówić wykonania doręczenia, jeżeli jest właściwy* do jego wykonania i zostało ono zlecone przez osobę i w sposób wskazany w przepisach. 

*Komornik właściwy to osoba, która ma wyznaczony obszar działania – jeżeli adres doręczenia znajduje się w tym obszarze, to nie może on odmówić wykonania czynności.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że zamiast doręczania pisma (pozwu) przez komornika, wierzyciel może zwrócić do sądu pismo wskazując aktualny adres pozwanego (o którym np. dowiedział się w trakcie postępowania sądowego) lub przedstawić dowód świadczący o tym, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie.

 

Jakie poniesiemy konsekwencję, jeżeli nie podamy adresu pozwanego?

W takiej sytuacji sąd zawiesi postępowanie w związku z niemożnością jego kontynuowania wobec braku adresu. Podkreślić należy, że doręczenie komornicze ma co do zasady zastosowanie do pozwanych będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub wykreślonych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak określono bowiem w przepisach – pisma procesowe lub orzeczenia dla przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG doręcza się na adres do doręczeń udostępniony w tej ewidencji, chyba że przedsiębiorca wskazał inny. Z kolei pisma procesowe lub orzeczenia dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru sądowego doręcza się na adres udostępniony w tym rejestrze, chyba że przedsiębiorca wskazał inny adres do doręczeń

Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze.

 

Autorem artykułu jest Katarzyna Golec-Kuś, Radca prawny w Kancelarii Transcash

Udostępnij na:

fb